O projekcie

Projekt Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu:
Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile
Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Działanie 6.1
Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Poddziałanie 6.1.1
Ochrona i opieka nad zabytkami
Nr projektu:
RPMP.06.01.01-12-0089/16
Wartość projektu:
11 339 267,20 zł
Wartość dofinansowania:
6 355 400,74 zł

Cele i planowane efekty projektu:
Głównym celem Projektu jest ochrona i opieka nad unikalnym zabytkiem reprezentującym dziedzictwo cystersów - założeniem klasztornym Opactwa Mogilskiego - jako bezcennym świadectwem europejskiej architektury, a także nad dziełami sztuki i przedmiotami rękodzieła artystycznego w nim zgromadzonych, w celu przystosowania do działalności kulturotwórczej poprzez utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką.

Projekt obejmuje:

  • prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich zabezpieczających przed zniszczeniem oraz robót budowlanych prowadzonych przy zabytku nieruchomym wraz z otoczeniem, wpisanymdo rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego; rezultatem działań będzie zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz wyeksponowanie wartości kulturowych, artystycznych i estetycznych obiektu (w tym uzupełnienie jego części) oraz dostosowanie go do rozwoju istniejących, a także wprowadzenia nowych funkcji kulturalnych
  • prowadzenie przy zabytkach ruchomych - wpisanych do rejestru zabytków ruchomych województwa małopolskiego - prac konserwatorskich i restauratorskich oraz zabezpieczających przed zniszczeniem,
  • zakup sprzętu i wyposażenia
  • działania związane z prezentacją dziedzictwa kulturowego (zabytkowych zbiorów)

INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

Zadanie pn. Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Promesa dla kultury pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Dofinansowanie: 447 515,00

Całkowita wartość zadania: 9 170 852,69

Główny cel projektu to ochrona i opieka nad unikalnym zabytkiem reprezentującym dziedzictwo cystersów - założeniem klasztornym Opactwa Cystersów w Krakowie-Mogile jako bezcennym świadectwem europejskiej architektury, budownictwa oraz nad dziełami sztuki i przedmiotami rękodzieła artystycznego w celu przystosowania do działalności kulturotwórczej poprzez utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką.

 

loga_poziomo
loga_pionowo